Wednesday 24 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Nationaal Beleid

In de Nota ‘ Mensen voor Natuur, Natuur voor Mensen’ wordt specifiek aandacht besteed aan de beekdalen in het zandgebied. Voor beekdalen en beekdallandschappen wordt gestreefd naar terugkeer van een gezond watersysteem met voldoende water van de juiste kwaliteit. Hierbij dient gericht te worden op herstel van het landschap als geheel. Het streefbeeld is een groenblauwe dooradering, waarbij de aardkundige en cultuurhistorische structuren versterkt worden, en de recreatieve toegankelijkheid verbeterd wordt (Ministeries van LNV, VROM, WenW, BZ, 2000).
foto